Ladattavan PDF-tiedoston saat TÄSTÄ

1§ Yhdistyksen nimi on Kotkan Urheiluautoilijat ry ja sen kotipaikkana on 

Kotkan kaupunki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä 

KotkaUA ja sitä nimitetään näissä säännöissä kerhoksi. 

 

2§ Kerhon tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsenissään innostusta 

autourheiluun ja sen lisäksi kasvattaa heistä liikennekulttuurin 

vaatimuksista selvillä olevia, taitavia ja huolellisia autoilijoita. Tarkoitus 

toteutetaan 

 Järjestämällä moottoriurheilu- ja liikennekilpailuja sekä toimintaan 

liittyviä näyttelyjä ja tapahtumia. 

 Järjestämällä jäsenilleen kokouksia, luentoja ja koulutustilaisuuksia. 

 Harjoittamalla valistustoimintaa ja järjestämällä kerhoiltoja, juhlia ja 

muita samantyyppisiä tilaisuuksia. 

 Harjoittamalla tarkoitusperien mukaista nuorisotoimintaa. 

 Harjoittamalla kerhotoimintaa ja ravintolaliikettä. 

 

3§ Kerho voi hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä ottaa 

vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 

 

4§ Kerhoon voi liittyä 

 Varsinaiseksi jäseneksi, joka jäseneksi hyväksymisensä jälkeen 

suorittaa erillisen sisäänkirjoitusmaksun ja vuosittain määrättävän 

jäsenmaksun. 

 Perhejäseneksi, joka on varsinaisen jäsenen ruokakuntaan kuuluva 

henkilö ja joka jäseneksi hyväksymisensä jälkeen suorittaa vain 

määrätyn jäsenmaksun. Alle 15 vuotiaat perhejäsenet ovat 

nuorisojäseniä. 

 Ainaisjäseneksi, joka kertamaksuna suorittaa kymmenen (10) 

kertaisen vuosijäsenmaksun. 

 Kannattajajäseneksi, joka vuosittain suorittaa vain määrätyn 

kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsen omaa puheoikeuden, mutta ei 

äänioikeutta kerhon kokouksissa. 

 

 Jäsenellä on mahdollisuus erota kerhosta ilmoittamalla siitä 

marraskuun loppuun mennessä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai kerhon kokouksen pöytäkirjaan. 

 

5§ Kevätkokous voi kutsua hallituksen esityksestä kunniajäseneksi henkilön, 

joka on ansiokkaasti toiminut kerhon tarkoitusperien toteuttamiseksi. 

Kunniajäsenellä on kerhon kokouksissa puheoikeus ja äänioikeus ja hänelle 

ei määrätä jäsenmaksua. 

 

 Syyskokous voi kutsua hallituksen esityksestä 

kunniapuheenjohtajaksi kerhon puheenjohtajana 

ansiokkaasti toimineen henkilön. Hänellä on puhe- ja 

äänioikeus kerhon kokouksissa ja hänelle ei määrätä 

jäsenmaksua. 

 

6§ Syyskokous valitsee hallituksen, joka toimii kerhon laillisena edustajana, 

johtaa toimintaa ja huolehtii talouden hoidosta. Hallitukseen kuuluu 

puheenjohtaja, joka valitaan vuosittain, sekä kahdeksan (8) muuta 

jäsentä. Hallitus valitsee kerhoon kuuluvat henkilöt sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi 

kerrallaan siten, että vuosittain puolet on erovuorossa. 

 

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen ollessa estyneenä, 

varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen vähintään viiden (5) 

jäsenen ollessa saapuvilla. 

 

 Hallituksen tehtävänä on 

 Toimia kerhon laillisena edustajana. 

 Johtaa toimintaa ja vastata kerhon taloudesta ja omaisuudesta. 

 Pitää jäsenluetteloa, hyväksyä uudet jäsenet, erottaa jäsenet, jotka 

eivät ole suorittaneet jäsenmaksujaan määräaikana. Se voi myös 

erottaa jäsenen, joka on toiminut kerhon sääntöjä vastaan tavalla, 

joka saattaa vahingoittaa kerhon mainetta. 

 Vahvistaa toimikuntien, rahastonhoitajan ja sihteerin työjärjestys. 

 Valvoa ja tarkastaa kerhon kirjanpidon. 

 Valmistella kevät- ja syyskokouksissa esille tulevat asiat. 

 Laatia toiminta- ja tilikertomukset edelliseltä vuodelta. 

 Toimeenpanna kokousten päätökset. 

 Määrätä ja kuuluttaa kerhon kokousten aika ja paikka. 

 Laatia tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma seuraavalle 

vuodelle ja esittää ne syyskokoukselle. 

 Valita kokousedustajat niihin alueellisiin ja valtakunnallisiin 

kokouksiin, joihin kerholla on oikeus osallistua. 

 

7§ Kerhon toiminnalle tarpeelliset toimikunnat valitaan syyskokouksessa 

yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Toimikunnat kokoontuvat 

puheenjohtajansa kutsusta käsittelemään hallituksen niille valmisteltavasi 

tai suoritettavaksi antamia tehtäviä tai omasta aloitteestaan tekemään 

hallitukselle esityksiä niille kuuluvilla kerhon toiminta-aloilla. Jos jossakin 

toimikunnassa ei hallitus ole edustettuna, on sillä oikeus valita toimikuntaa 

yksi jäsenistään. 

 

8§ Kerhon nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai 

varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. 

 

9§ Kerhon kevätkokous pidetään maaliskuun ja syyskokous joulukuun loppuun 

mennessä. Kevät- ja syyskokouksen kutsuu hallitus koolle ilmoittamalla 

Kotkassa ilmestyvässä lehdessä tai jäsenkirjeellä vähintään seitsemän (7) 

päivää ennen kokousta. 

 

 Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa. 

 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilintarkastajien 

lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös. 

 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä 

tilivuodelta 

 Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta kerhoon. 

 Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat tai jäsenten hallitukselle 

vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta tekemät esitykset, joista 

hallituksen on esitettävä lausuntonsa kokoukselle. 

 

 Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa. 

 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuorossa olevien tai 

eronneiden hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet, jolloin 

eronneiden tilalle valitut valitaan ainoastaan eronneiden jäljellä 

olevaksi toimikaudeksi. 

 Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä. 

 Valitaan tarpeelliset toimikunnat. 

 Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma tulevalle 

toimikaudelle. 

 Määrätään sisäänkirjoitus- ja vuosimaksujen suuruudet. 

 Esitetään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio. 

 Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat tai jäsenten hallitukselle 

vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta tekemät esitykset, joista 

hallituksen on esitettävä lausuntonsa kokoukselle. 

 

10§ Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi 

tai kun vähintään kymmenes osa (1/10) kerhon jäsenistä on siitä tehnyt 

hallitukselle kirjallisen ja perustellun esityksen. Ylimääräisen kokouksen 

kutsussa tulee mainita ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäväksi. 

Kutsu tapahtuu samalla tavalla kuin kevät- ja syyskokoukseen. Puhetta 

ylimääräisessä kokouksessa johtaa hallituksen puheenjohtaja. 

 

11§ Kaikista kerhon kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen 

puheenjohtajan on allekirjoitettava pöytäkirja, joka sitten tarkastetaan 

pöytäkirjantarkastajien toimesta mahdollisimman pian. Hallituksen ja 

toimikuntien pöytäkirjat tarkastetaan joko heti tai seuraavassa 

kokouksessa. 

 

12§ Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten 

mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Kaikissa 

kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella 

erääntyneen maksunsa maksaneella jäsenellä, lukuun ottamatta 

kannattajajäseniä, on yksi ääni. 

 

13§ Kerhon tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on hallituksen toimesta päätettävä 

ja jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi helmikuun 15. päivään 

mennessä. Tilintarkastajien on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle 

helmikuun loppuun mennessä. 

 

14§ Päätös kerhon purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan syyskokouksessa, 

vähintään kaksi kolmannesta (2/3) kokouksen äänioikeutetuista on 

puollettava päätöstä. Ellei puolta jäsenistöstä ole paikalla, on uusi, samalla 

tavalla koolle kutsuttu kokous määrättävä pidetyksi aikaisintaan neljä (4) 

viikkoa syyskokouksen jälkeen. Siinä kokouksessa voidaan läsnä olevien 

jäsenten lukumäärästä riippumatta tehdä päätös kerhon purkamisesta, jos 

vähintään kaksi kolmannesta (2/3) kokouksen äänioikeutetuista puoltaa 

sitä. Jos kerho päätetään purkaa, on sen varat luovutettava autourheilua 

tai liikennekulttuuria edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen 

kokouksen päätöksen mukaisesti. Selvitysmiehinä toimivat kokouksen 

valitsemat henkilöt. 

 

15§ Kerhon sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan kerhon kevät- tai 

syyskokouksessa kolmen neljänneksen (3/4) äänten enemmistöllä tehty 

päätös. 

Kannatusjäsenet